نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          تاناک

مدل:                         ۲۲

علقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:39 | لینک ثابت

تاناک 8

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          تاناک

مدل:                          ۲۷

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:38 | لینک ثابت
ضدسرقت سلماس 18

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          سلماس

مدل:                          ۱۸

متعلقات:                        دستگیره هلالی.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:35 | لینک ثابت
تاناک 9

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          تاناک

مدل:                          ۹

متعلقات:            دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:31 | لینک ثابت

سلماس20

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          سلماس

مدل:                          ۲۰

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:30 | لینک ثابت

 

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:29 | لینک ثابت

12

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          تاناک

مدل:                          ۱۲

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

 

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:28 | لینک ثابت

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          سلماس

مدل:                          ۱۵

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:27 | لینک ثابت
درب ضد سرقت تاناک 33

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          تاناک

مدل:                          ۳۳

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:26 | لینک ثابت

تاناک 11

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          تاناک

مدل:                          ۱۱

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:25 | لینک ثابت

سلماس 17 

 

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:24 | لینک ثابت

تاناک 27

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          تاناک

مدل:                          ۲۷

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

 

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:2 | لینک ثابت
درب ضد سرقت سلماس 20

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          سلماس

مدل:                          ۲۰

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:58 | لینک ثابت

تاناک 13

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          سلماس

مدل:                          ۱۳

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:55 | لینک ثابت

سلماس 30

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          سلماس

مدل:                          ۳۰

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

 

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:54 | لینک ثابت

تاناک 14

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                             سلماس                   

مدل:                            ۱۴

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:53 | لینک ثابت
تاناک 5

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          تاناک

مدل:                          ۵

متعلقات:                   دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله.

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:48 | لینک ثابت
درب ضد سرقت تاناک 7

نام:                         درب ضد سرقت

تیپ:                        تاناک

مدل:                       ۷

متعلقات:                 دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.چشمی .قفل امنیتی.قفل سوئیچی سه لول کاله.

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:41 | لینک ثابت

سلماس 23

نام:                             درب ضد سرقت

تیپ                            تاناک

مدل:                          ۲۳

متعلقات:                    دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.قفل امنیتی منو بلوک.قفل سوئیچی سه لول

کاله.چشمی

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:30 | لینک ثابت
 

نام:                              درب ضد سرقت

تیپ:                           مارکوتری برجسته

مدل:                          ۱

متعلقات:                  دستگیره هلالی.درکوب تاچ.چشمی.قفل امنیتی منو بلوک.قفل سوئیچی سه لول کاله

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:9 | لینک ثابت
مارکوتری برجسته 2

نام:                            درب ضد سرقت

تیپ:                          مارکوتری برجسته

مدل:                          ۲

نوع چهارچوب:           بدون پاشنه.با رنگ استاتیک

متعلقات:                 دستگیره هلالی میله ای.قفل امنیتی منو بلوک.قفل سوئیچی سه لول کاله.چشمی.درکوب

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:8 | لینک ثابت

نام:                          درب ضد سرقت

تیپ:                        مارکوتری برجسته

مدل:                       ۳

نوع چهارچوب:         بدون پاشنه.با روکوب ام دی اف

متعلقات:             دستگیره هلالی برنز.درکوب ۰۸۷.قفل امنیتی منو بلوک.قفل سوئیچی سه لول

کاله.چشمی

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:5 | لینک ثابت

برجسته سنتی 44

نام:                                   درب ضد سرقت سنتی

تیپ:                                  برجسته

مدل:                                  ۴۴

متغلقات:                            دستگیره هلالی.درکوب تاچ.قفل امنیتی منو بلوک.قفل سوئیچی سه لول کاله.چشمی.

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:0 | لینک ثابت
مارکوتری برجسته 45

                             W.S.MDF 45     

نوشته شده توسط مسعود موسوی در دوشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۸ ساعت 18:59 | لینک ثابت |

نام:                              درب ضد سرقت

تیپ:                            تاناک

مدل:                           W.S.SAL.20

نوع چهارچوب:              بدون پاشنه.پروازدار

یراق آلات:                    دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.قفل امنیتی کاله.قفل سوئیچی  کاله.چشمی

مشخصات:                  رویه MDF 12 میلیمتری.چهارچوب ورق ۲ میل اصفهان.استفاده از ۲ لایه ورق فولادی ۱.۵ میل بین درب.اتصال لنگه به چهارچوب با ۳ لولای ترک.قفل امنیتی منو بلوک با برند کاله (ترک).ابعاد استاندارد برای یک لنگه درب ضد سرقت ۲۱۵ ارتفاع و  ۱۱۰-۱۱۵-۱۲۰ عرض

نوشته شده توسط مسعود موسوی در شنبه ۸ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:39 | لینک ثابت

نام:                              درب ضد سرقت

تیپ:                            تاناک

مدل:                           W.S.SAL.18

نوع چهارچوب:              بدون پاشنه.پروازدار

یراق آلات:                    دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.قفل امنیتی کاله.قفل سوئیچی  کاله.چشمی

مشخصات:                  رویه MDF 12 میلیمتری.چهارچوب ورق ۲ میل اصفهان.استفاده از ۲ لایه ورق فولادی ۱.۵ میل بین درب.اتصال لنگه به چهارچوب با ۳ لولای ترک.قفل امنیتی منو بلوک با برند کاله (ترک).ابعاد استاندارد برای یک لنگه درب ضد سرقت ۲۱۵ ارتفاع و  ۱۱۰-۱۱۵-۱۲۰ عرض

 

نوشته شده توسط مسعود موسوی در شنبه ۸ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:37 | لینک ثابت

تاناک 7

نام:                              درب ضد سرقت

تیپ:                            تاناک

مدل:                           W.S.TAN.7

نوع چهارچوب:              بدون پاشنه.پروازدار

یراق آلات:                    دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.قفل امنیتی کاله.قفل سوئیچی  کاله.چشمی

مشخصات:                  رویه MDF 12 میلیمتری.چهارچوب ورق ۲ میل اصفهان.استفاده از ۲ لایه ورق فولادی ۱.۵ میل بین درب.اتصال لنگه به چهارچوب با ۳ لولای ترک.قفل امنیتی منو بلوک با برند کاله (ترک).ابعاد استاندارد برای یک لنگه درب ضد سرقت ۲۱۵ ارتفاع و  ۱۱۰-۱۱۵-۱۲۰ عرض

 

نوشته شده توسط مسعود موسوی در شنبه ۸ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:7 | لینک ثابت

تاناک6

نام:                              درب ضد سرقت

تیپ:                            تاناک

مدل:                           w.s.tan.6

نوع چهارچوب:              بدون پاشنه.پروازدار

یراق آلات:                    دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.قفل امنیتی کاله.قفل سوئیچی  کاله.چشمی

مشخصات:                  رویه MDF 12 میلیمتری.چهارچوب ورق ۲ میل اصفهان.استفاده از ۲ لایه ورق فولادی ۱.۵ میل بین درب.اتصال لنگه به چهارچوب با ۳ لولای ترک.قفل امنیتی منو بلوک با برند کاله (ترک).ابعاد استاندارد برای یک لنگه درب ضد سرقت ۲۱۵ ارتفاع و  ۱۱۰-۱۱۵-۱۲۰ عرض

نوشته شده توسط مسعود موسوی در شنبه ۸ اسفند۱۳۸۸ ساعت 20:5 | لینک ثابت

تاناک 10

نام:                              درب ضد سرقت

تیپ:                            تاناک

مدل:                           w.s.tan.10

نوع چهارچوب:              بدون پاشنه.پروازدار

یراق آلات:                    دستگیره توپی.درکوب ۰۸۷.قفل امنیتی کاله.قفل سوئیچی  کاله.چشمی

مشخصات:                  رویه MDF 12 میلیمتری.چهارچوب ورق ۲ میل اصفهان.استفاده از ۲ لایه ورق فولادی ۱.۵ میل بین درب.اتصال لنگه به چهارچوب با ۳ لولای ترک.قفل امنیتی منو بلوک با برند کاله (ترک).ابعاد استاندارد برای یک لنگه درب ضد سرقت ۲۱۵ ارتفاع و  ۱۱۰-۱۱۵-۱۲۰ عرض

             

نوشته شده توسط مسعود موسوی در شنبه ۸ اسفند۱۳۸۸ ساعت 19:39 | لینک ثابت